Právní předpisy

Zákony:  můžete vyhledávat zde

 • Zákon 458/2000 Sb. – (energetický zákon), díl lI, plynárenství od §55 do §75
 • Zákon 22/1997 Sb. – zákon o technických požadavcích na výrobky

Vyhlášky:

 • Vyhláška ČÚBP a ČBÚ 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.
 • Vyhláška ČÚBP a ČBÚ 18/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
 • Vyhláška ČÚBP a ČBÚ 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
 • Vyhláška ČÚBP a ČBÚ 91/1993 Sb. o zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.

Nařízení vlády:

 •   48/1982 Sb.  Požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
 • 168/1997 Sb. Technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.
 • 170/1997 Sb. Technické požadavky na strojní zařízení.
 • 175/1997 Sb. Technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby.
 • 177/1997 Sb. Technické požadavky na spotřebiče plynných paliv.
 • 179/1997 Sb. Grafická podoba české značky shody umístěné na výrobku.
 •   80/1999 Sb. Změna technických požadavků na jednoduché tlakové nádoby.
 •   78/1999 Sb. Vybrané výrobky k posouzení shody.
 • 182/1999 Sb. Technické požadavky na tlaková zařízení.
 • 378/2001 Sb. Požadavky na bezpečný provoz strojů a technických zařízení.
 •   91/2010 Sb. Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Normy: ČSN EN, ČSN (České technické normy, EN – Evropské – harmonizované normy)

Normy si můžete zakoupit zde

 • ČSN 07 0703 – Kotelny a zařízení na plynná paliva
 • ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody
 • ČSN EN 12817 – Kontroly a revize zásobníků na LPG do objemu 13 m3
 • ČSN EN 12819 – Kontroly a revize zásobníků na LPG o objemu nad 13 m3
 • ČSN EN 38 6405 – Plynová zařízení – zásady provozu.
 • ČSN EN 69 0012 – Tlakové nádoby stabilní
 • ČSN EN 13 831 –  Uzavřené expanzomaty s vestavěnou membránou

Předpisy pro plynová zařízení TPG, TDG, TIN můžete najít zde.

 • TPG 704 01 – Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
 • TPG 703 01 – Průmyslové plynovody
 • TPG 702 04 – Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně
 • TPG 702 01 – Plynovody a přípojky z polyetylenu
 • TPG 700 01 – Použití měděných materiálů pro rozvod plynu
 • TPG 800 03 – Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu
 • TPG 908 02 – Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kW
 • TPG 934 01 – Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz
 • TPG 941 02 – Řešení odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva. Kontroly a revize spalinových cest

TPGtechnická pravidla pro propan-butanová zařízení (PB)

Vyhrazená plynová zařízení jsou dělena do jednotlivých skupin:

 • skupina A – zařízení pro výrobu a úpravu plynů
 • skupina B – zařízení pro skladování plynů
 • skupina C – zařízení pro plnění nádob plyny, tlakové stanice, zařízení pro plnění a čerpání nádrží vozidel plyny
 • skupina D – zařízení pro zkapalňování a odpařování plynů
 • skupina E – zařízení pro zvyšování a snižování tlaku plynů
 • skupina F – zařízení pro rozvod plynů a vypouštění plynů
 • skupina G – zařízení pro spotřebu plynů spalováním včetně stabilních plynových motorů ve strojovnách

Montážní organizace, která instaluje nebo opravuje plynové zařízení musí mít platné oprávnění v rozsahu pro prováděnou činnost, vydané Organizací státního odborného dozoru – Technickou inspekcí České republiky (TIČR).

Každý pracovník provádějící montážní práce na plynovém zařízení musí mít platné osvědčení v rozsahu pro prováděnou činnost, vydané Organizací státního odborného dozoru – Technickou inspekcí České republiky (TIČR). Toto osvědčení má platnost 5 let.

Po instalaci nebo opravě plynového zařízení je nutné, nejpozději před uvedením zařízení do provozu, zajistit revizi plynového zařízení revizním technikem.

Revizní technik musí mít pro provádění revizí a zkoušek zařízení osvědčení o odborné způsobilosti vydané Organizací státního odborného dozoru – Technickou inspekcí České republiky (TIČR) na základě vykonané zkoušky.