Školení

Školení obsluh plynových zařízení

Provozovatel plynového zařízení má (dle § 5 odst. 1 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb.) povinnost zajistit seznámeni pracovníků pověřených obsluhou plynového zařízení s předpisy pro provoz, obsluhu a se souvisejícími bezpečnostními předpisy.

Pověření pracovníci musí být tělesně i duševně způsobilí, musí být proškoleni a přezkoušeni k obsluze těchto zařízení revizním technikem plynových zařízení.

Přezkušování odborné způsobilosti obsluhy plynového zařízení se provádí neméně 1x za 3 roky.

Pravidelné přezkušování revizním technikem se nepožaduje pro obsluhu plynového zařízení uvedeného v § 2 písm. g), jehož celkový výkon je nižší než 50 kW.

Školení obsluh tlakových nádob stabilních

Provozovatel tlakového zařízení má (dle § 2 odst. 1 písmeno b) vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb. ve znění ČSN 69 0012 čl. 23, příloha III. obsluha nádob, čl. 6 resp. 7 včetně změn pozdějších.) povinnost zajistit seznámeni pracovníků pověřených obsluhou tlakových nádob s předpisy pro provoz, obsluhu a se souvisejícími bezpečnostními předpisy.

Pověření pracovníci musí být pověřeni provozovatelem k obsluze zařízení na základě tělesné a duševní způsobilosti, proškoleni a přezkoušeni revizním technikem tlakových zařízení k obsluze těchto zařízení.

 

Přezkušování odborné způsobilosti obsluhy TNS se provádí neméně 1x za 3 roky.

Přezkušování odborné způsobilosti obsluhy PB zásobníků se provádí neméně 1x za 4 roky.

Školení topičů nízkotlakých kotlů

Provozovatel nízkotlaké kotelny má (dle § 14 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 91/1993 Sb.) povinnost zajistit seznámeni pracovníků (topičů) pověřených obsluhou kotelny s předpisy pro provoz, obsluhu a se souvisejícími bezpečnostními předpisy. Pracovníci, kteří absolvovali alespoň týdenní praktický zácvik, jsou právně, tělesně i duševně způsobilí, mohou být připuštěni ke zkoušce před zkušební komisí. Zkušební komise se skládá z předsedy a z nejméně dvou členů, z nich jeden musí být revizní technik kotlů.

Pokud uchazeč skládá zároveň zkoušku k obsluze plynového zařízení k otopu kotle, musí být členem zkušební komise též revizní technik plynových zařízení pro spotřebu plynu spalováním se jmenovitým tepelným výkonem nad 50 kW.

O zkoušce musí být sepsán zápis. V případě kladného výsledku zkoušky je uchazeči vydáno osvědčení o způsobilosti, jeho vzor je uveden v příloze k vyhlášce č. 91/1993 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu.

Platnost osvědčení o zpùsobilosti topiče je 5 let ode dne jeho vydání.