Školení

Školení obsluh plynových zařízení

Provozovatel plynového zařízení má (dle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb. § 5 odst. 1) povinost zajisit seznámeni pracovníků pověřených obsluhou plynového zařízení s předpisy pro provoz, obsluhu a se souvisejícími bezpečnostními předpisy.

Pověření pracovníci musí být tělesně i duševně způsobilí, musí být proškoleni a přezkoušeni k obsluze těchto zařízení revizním technikem plynových zařízení.

Přezkušování odborné způsobilosti obsluhy plynového zařízení se provádí neméně 1x za 3 roky.

Pravidelné přezkušování revizním technikem se nepožaduje pro obsluhu plynového zařízení uvedeného v § 2 písm. g), jehož celkový výkon je nižší než 50 kW.

Školení obsluh tlakových nádob stabilních

Provozovatel tlakového zařízení má (dle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb. § 2 odst. 1 písmeno b) ve znění ČSN 69 0012 čl. 23, příloha III. obsluha nádob, čl. 6 resp. 7 včetně změn pozdějších.) povinost zajisit seznámeni pracovníků pověřených obsluhou tlakových nádob s předpisy pro provoz, obsluhu a se souvisejícími bezpečnostními předpisy.

Pověření pracovníci musí být tělesně i duševně způsobilí, musí být proškoleni a přezkoušeni k obsluze těchto zařízení revizním technikem tlakových zařízení.

Přezkušování odborné způsobilosti obsluhy TNS se provádí neméně 1x za 3 roky.

Přezkušování odborné způsobilosti obsluhy PB zásobníků se provádí neméně 1x za 4 roky.

Školení topičů nízkotlakých kotlů

Provozovatel nízkotlaké kotelny má (dle § 14 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 91/1993 Sb.) povinost zajisit seznámeni pracovníků (topičů) pověřených obsluhou kotelny s předpisy pro provoz, obsluhu a se souvisejícími bezpečnostními předpisy. Pracovníci, kteří absolvovali alespoň týdenní praktický zácvik, jsou právně, tělesně i duševně způsobilí, mohou být připušštěni ke zkoušce před zkuššební komisí. Zkuššební komise se skládá z předsedy a z nejméně dvou členù, z nichž jeden musí být revizní technik kotlů.

Pokud uchazeč skládá zároveň zkouššku k obsluze plynového zařízení k otopu kotle, musí být členem zkuššební komise t鞾 revizní technik plynových zařízení pro spotřebu plynu spalováním se jmenovitým tepelným výkonem nad 50 kW.

O zkouššce musí být sepsán zápis. V případě kladného výsledku zkouššky je uchazeči vydáno osvědčení o způsobilosti, jehož vzor je uveden v příloze k vyhlᚹce č. 91/1993 Sb.

Platnost osvědčení o zpùsobilosti topiče je 5 let ode dne jeho vydání.

K obsluze kotlù se jmenovitým tepelným výkonem nižšžším nežž 50 kW není třeba
osvědčení o způsobilosti topiče. Topiči těchto kotlù musí být starší 18 let, tělesně
a dušševně způsobilí vykonávat práci topiče, poučeni a zacvičeni v jejich obsluze.